Субота, 28 Травня 2022 р.
17 Вересня 2010

ФАРМАЦЕВТИ НА СЛУЖБI ЗДОРОВ’Я

Напередоднi професiйного свята (18 вересня – День фармацевтичного працiвника) ми озираємось на пройдений шлях, оцiнюємо власнi здобутки та втрати.

Нинi в суспiльствi не знайдеться людини, яка би не мала прямого чи опосередкованого вiдношення до аптеки. Складнощi життя, низький його рiвень, соцiальна напруга не додають здоров’я, а тому доводиться звертатися по допомогу, застосовувати лiки. Особливо це стосується сiльських мешканцiв, малозабезпечених i соцiально незахищених категорiй населення.

Працiвники аптечної галузi докладають великих зусиль для забезпечення населення мiста і району доступними та безпечними лiкарськими засобами. Фармацевти вiдiграють важливу роль у реформуваннi та створенi регуляторної бази галузi, постiйно беруть участь в обговореннi нових проектiв i рiшень.

На територiї мiста функцiонують два комунальнi аптечнi пiдприємства: Центральна районна аптека №140 та аптека №5 «Матерi та дитини».

На наших аптечних працiвникiв покладено головне завдання – забезпечити мешканцiв мiста i району доброякiсними та доступними лiкарськими засобами. Саме тому наша аптечна мережа постачає лiкарськi препарати виключно з лiцензованих фiрм-постачальникiв, а вся наша продукцiя є сертифiкованою, що гарантує її належну якiсть i надiйнiсть. Зважаючи на це, й справдi, деякi лiки у нас мають дещо вищу цiну, анiж у аптечних кiосках, якi переважно працюють як звичайнi торговi пiдприємства. Необхiдно також вiдзначити, що комунальнi аптеки не тiльки вiдпускають ліки, а й здiйснюють виготовлення їх.

Нашi комунальнi аптеки обслуговують на пiльгових умовах iнвалiдiв Великої Вiтчизняної вiйни, чорнобильцiв, хворих на цукровий дiабет, онкохворих та осiб, якi мають психiчнi захворювання.

Вiдверто кажучи, враховуючи їх вкрай важке матерiальне становище, ми нерiдко йдемо на виготовлення збиткової для аптеки i дуже витратної, за сучасними мiрками, «екстемпоральної» рецептури. Також знаходимо порозумiння з керiвниками пiдприємств та органiзацiй, адже спонсорська допомога є чи не єдиним засобом нашого повноцiнного функцiонування.

Напередоднi свята не хотiлося б говорити про нашi проблеми, але саме вищевказанi переваги роблять усю нашу дiяльнiсть нерентабельною. Це в значнiй мiрi впливає на пiдтримання в належному станi примiщень i матерiальної бази наших комунальних пiдприємств.

Окрiм того, нашi аптеки – єдиний за-клад, де пiдвищують свiй професiйний рiвень студенти-iнтерни вищих фармацевтичних закладiв України.

Та найголовнiшим у дiяльностi аптечної системi мiста i району є, безперечно, її працiвники – справжнi професiонали, високопрофесiйнi, самовiдданi люди, що, незважаючи на низьку зар-плату, вiддають свої знання, досвiд справi, якiй присвятили життя.

У Центральнiй районнiй аптецi №140 на слова великої подяки заслуговують провiзори Тетяна ЛАДА, Ольга ЛЕПЬОШКIНА, фармацевти Оксана IВАНКIВ, Iрина РОМАНИШЕНА, Наталiя РИБАК, Тетяна ПОЛIЩУК, фасувальники Валентина ЧЕРНIЛЕВСЬКА, Людмила ГОЛОВАТЮК, санiтарки Павлина ЮРЧЕНКО, Олена СОСНОВСЬКА, завiдувачi аптечної мережi району Тамiла ГАРАНЮК, Галина КИРИЛЮК, Наталiя КУВIЛА, Лариса ГРАМЧУК, Надiя КРУШЕНIЦЬКА, Олександр ЖМУРКО, Iнна БАРИЦЬКА, Галина РАБУСТ.

Багато приємних слiв хочеться передати на адресу колективу аптеки №5 «Матерi та дитини». Очолює колектив провiзор вищої квалiфiкацiйної категорiї Наталiя ОБЛЯДРУК. Колектив аптеки спрямовує свої професiйнi здiбностi та енергiю на виготовлення та забезпечення лiкарськими засобами як дитячого, так i дорослого населення мiста. Колектив аптеки живе надiями та сподiваннями. Це означає, що аптека функцiонує не як торговельна, а як повноцiнна фармацевтична органiзацiя.

Багато рокiв очолювала колектив аптеки «Матерi та дитини» чудова людина, фахiвець фармацевтичної справи Євген ШУРIПА. Все його життя пов’язане з аптечною дiяльнiсть. Сьогоднi Євген Степанович залишається в колективi, де передає свої знання i досвiд молодим фахiвцям. З гордiстю скажу, що в аптецi працюють високопрофесiйнi, самовiдданi фармацiї фахiвцi Тамара ГАВРИЛЮК, Неонiла ТКАЧ, Олег ШУРIПА, Вiкторiя КАМЕНСЬКА, Ольга СМИЦЬКА.

Напередоднi професiйного свята ви-словлюю щиру вдячнiсть за самовiддану працю колективам комунальних пiдприємств Центральної районної аптеки №140 та аптеки №5 «Матерi та дитини», а також працiвникам усiх аптек мiста i району. Завдяки Вам, Вашiй наполегливостi та високому професiоналiзму вдається повернути здоров’я, а нерiдко й життя багатьом людям. Зичу Вам i всiм працiвникам, хто має честь служити Фармацiї, доброго здоров’я, щастя, тепла в родинному колi, добробуту, творчого натхнення та удачi.

Леонiд КОЛОС, провiдний спецiалiст, провiзор-iнспектор з фармацевтичних питань мiського управлiння охорони здоров’я, завiдувач Центральної районної аптеки №140.