Четвер, 11 Серпня 2022 р.
23 Квітня 2010

ПОДАТКIВЦI: «МИ НЕ ВИМАГАЄМО НIЧОГО НЕЗАКОННОГО»

У понедiлок на прес-конференцiї мiський голова Анатолiй НЕСТЕРУК повiдомив журналiстам, що минулої п’ятницi до мiської влади звернулися пiдприємцi мiста зi скаргою на дiї спiвробiтникiв Кам’янець-Подiльської об’єднаної державної податкової iнспекцiї. Анатолiй Макарович зазначив, що, напевне, варто було би попередити про змiни, щоб не було такого шоку, адже, за словами пiдприємцiв, податковий тиск був неочiкуваним i сильним як для них – пiдприємцiв, що працюють на єдиному податку: декого з них було оштрафовано на декiлька тисяч (а то i десяток тисяч) гривень.

Мер пообiцяв розiбратися в ситуацiї, що склалася, i протягом тижня вiдбулася низка зустрiчей за участю зацiкавлених сторiн. Поки що до єдиної думки вони не дiйшли.

По коментар щодо дiї фiскальних органiв ми звернулися до начальника К-ПОДПI Михайла СIМАШКЕВИЧА. Михайло Євстафiйович зазначив, що податкiвцi працюють у законодавчому полi, причому нiчого нового вони не вимагали – тiльки до-тримання Указу Президента «Про застосування спрощеної системи оподаткування, облiку та звiтностi суб’єктiв малого пiдприємництва» ще вiд 1998 р.

– Ми припустили, що пiдприємцi нашого регiону порушують цей Указ та iншi нормативнi документи i не повнiстю вiдображають у своїх звiтах платникiв єдиного податку обcяги проведеної реалiзацiї, – повiдомив Михайло Євстафiйович. – Пiдставою для припущення став такий факт: середньорiчна сума доходу вiд продажу товарiв (надання послуг) за

2009 р. по Кам’янець-Подiльському регiону, заявлена пiдприємцями-«єдинщиками» у звiтах, складає близько 100 тисяч гривень, а середньообласний показник майже вдвiчi бiльший.

Отже, з початку мiсяця проведено 45 перевiрок, виявлено порушення у 30-х суб’єктiв господарської дiяльностi, що привело до нарахування до бюджету штрафних санкцiй на суму 90 тисяч гривень.

З’ясувалося, що у багатьох випадках пiдприємцi-«єдинщики» перебiльшують встановлений законодавством рiвень дозволених 500 тисяч гривень на рiк, вносять у книгу облiку доходiв i витрат (форми №10) та у звiтнiсть недостовiрні дані. Також платники показують незначнi виторги, хоча якщо умовно зiбрати їхнi витрати (на закупiвлю товарiв, на оренду примiщень, заробiтну плату найманим особам, оплату комунальних послуг тощо), то сума витрат буде значно перевищувати виторг. Жоден пiдприємець не буде систематично працювати собi на збиток, тому ми проводимо перевiрки з питань готiвкового облiку щодо виявлення необлiкованих готiвкових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, якi знаходяться у реалiзацiї.

Звичайно, види та фiнансовi можливостi пiдприємницької дiяльностi рiзнi: хтось займається оптовою торгiвлею будiвельними матерiалами чи побутовою технiкою i сплачує 200 гривень при досить значних оборотах, а хтось торгує швейними дрiбницями i також сплачує 200 гривень.

Доцiльно нагадати, що ставки платникiв єдиного податку складають вiд 20 до 200 гривень на мiсяць i їх розмiр не змiнювався з 1998 р. Зважаючи на те, що 200 гривень до бюджету 1998 р. i цих же 200 гривень при сьогоднiшньому рiвнi життя суттєво вiдрiзняються, бюджет постiйно втрачає значнi кошти. Сподiваємося, що прийняття Податкового кодексу розставить усе на свої мiсця.

Протягом двох днiв (учора i сьогоднi) пiдприємцi зустрiчаються з мiською владою та податкiвцями. Про результати цих зустрiчей – у найближчих номерах газети.