Вівторок, 24 Травня 2022 р.
9 Січня 2009

НА ТЕРЕЗАХ – МЕДИЦИНА

30 грудня головний лiкар мiської лiкарнi Дмитро ВАСИЛЬЯНОВ провiв прес-конференцiю.

– 2008 рiк для нашої лiкарнi видався успiшним: ми отримали лiцензiю МОЗ України на проведення медичної практики iз 65 медичних спецiальностей, лiкарня пройшла мiнiстерську перевiрку та здобула статус «Лiкарня, доброзичлива до дитини», – за-значив Дмитро Сергiйович. – Медичний центр «ОХМАТДИТ», який є пiдроздiлом лiкарнi, брав участь в обласному конкурсi на кращий акушерський заклад областi та отримав позитивну оцiнку конкурсної комiсiї Хмельницької ОДА та обласного УОЗ. Було вiдзначено, що пологове вiддiлення лiкарнi – одне з кращих в областi з впровадження в роботу сучасних медичних технологiй для ведення вагiтностi, пологiв і догляду за новонародженими.

Приємно вiдзначити, що нашi здобутки помiтили не лише фахiвцi з обласного УОЗ, але й  сусiди з району. Т.в.о. голови РДА Ростислав ЯРЕМА заявив, що готовий передати нам пологове вiддiлення ЦРЛ.

На жаль, через недостатнє фiнансування, нам не вдалося повнiстю провести сучасний ремонт у пологовому вiддiленнi, що завадило перемогти.

16 грудня пройшла державна акредитацiя лiкарнi. Акредитацiйна комiсiя обласного УОЗ, перевiривши роботу лiкарнi за останнi 3 роки, дiйшла висновку, що умови роботи, медичне забезпечення, рiвень органiзацiї надання медичної допомоги та її вiдповiднiсть стандартам, рiвень квалiфiкацiї медичного персоналу, розвиток медичних технологiй вiдповiдають вищiй акредитацiйнiй категорiї.

Все це вiдбулося завдяки самовiдданiй роботi всього колективу лiкарнi. А це 128 лiкарiв, 22 з яких мають вищу квалiфiкацiйну категорiю, 68 – першу та 15 – другу. Крiм них, 15 лiкарiв-iнтернiв, а також 365 середнiх медичних працiвникiв, 97 з яких мають вищу квалiфiкацiйну категорiю, 89 – першу та 45 – другу.

За минулий рiк у нас лiкувалося понад 15,5 тисячi хворих (що на 1 тисячу бiльше, нiж у попереднi роки), з них 1700 пацiєнтiв – мешканцi iнших мiст та областей України. В лiкарнi проведено понад 4000 операцiй.

Акушери-гiнекологи прийняли 1221 пологи. Про високий рiвень довiри до наших акушерiв-гiнекологiв свiдчить те, що понад 150 жiнок приїхали народжувати до нас із iнших адмiнiстративних округiв. Слiд зазначити, що в минулi роки ми приймали менше 1000 пологiв на рiк.

Надання якiсної медичної допомоги було би неможливим без покращення матерiально-технiчної бази лiкарнi. За кошти бюджетiв усiх рiвнiв придбано медичну апаратуру та обладнання на суму 1792496 грн., серед них лапароскопiчний комплекс у хiрургiчне вiддiлення вартiстю 

360 тис.грн., апарати ШВЛ для дорослих i новонароджених на загальну суму понад 430 тис.грн., лабораторне обладнання майже на 100 тис.грн. тощо.

Впровадження сучасних технологiй, зокрема придбання лапароскопiчного комплексу, дозволило значно пiдвищити рiвень проведення ендоскопiчних операцiй. З жовтня проведено понад 80 ендоскопiчних операцiй, а це означає, що понад 80 кам’янчан не їздили на лiкування до iнших мiст. Впровадження цього виду операцiй дозволило значно скоротити перiод тимчасової непрацездатностi хворих, час перебування в стацiонарi, зменшити фiнансовi витрати хворих.

Нам вдалося провести реконструкцiю деяких вiддiлень, зокрема операцiйного блоку травматологічного відділення, на що витрачено 289 тис.грн. з мiського бю-джету. Також обновили обладнання для операцiйної – операцiйний стiл, двi сухожаровi шафи та iнше обладнання на суму понад 

120 тис.грн. Тепер нашi травматологи, нейрохiрурги мають можливiсть працювати в гiдних умовах i впроваджувати новi сучаснi медичнi технологiї. Ми сподiваємося, що найближчим часом ми зможемо впровадити операцiї з ендопротезування кульшових суглобiв.

Також iз мiського бюджету було видiлено 300 тис.грн. на реконструкцiю хiрургiчного корпусу, де створено сучасне вiддiлення детоксикацiї. Значно покращено умови роботи урологiчного вiддiлення. Кошти на обладнання у сумi 1 млн.грн. були видiленi з обласного бюджету.

Хворi задоволенi значним покращенням умов перебування та лiкування. Найкраще попрацював персонал травматологiчного вiддiлення (завiдувач Сергiй ПАСТУХОВ), педiатричного (завiдувач Тарас ЯВЕЛЯК), акушерського (завiдувач Наталiя ЧЕРНИШ).

Спiвпраця мiської влади, адмiнiстрацiї лiкарнi та приватних iнвесторiв дала можливiсть у липнi встановити магнiтно-резонансний томограф, що дозволило пiдняти дiагностику на якiснiший рiвень.

Впровадження сучасних медичних технологiй у травматологiчному вiддiленнi (операцiї металоостеосинтезу, артроскопiчнi операцiї, оперативнi втручання з використанням металоконструкцiй з метою стабiлiзацiї хребта, заднiй спондилодез при травмах хребта i лiстезах рiзних ступенiв тощо), урологiчному вiддiленнi (ендоскопiчнi операцiї при хворобах передмiхурової залози та сечового мiхура, лiтоекстракцiя каменiв сечоводiв i сечового мiхура), хiрургiчному (гернiопластика з використанням полiпропiленової сiтки при грижах черевної стiнки рiзної локалiзацiї, використання штучної ксеношкiри при лiкуваннi трофiчних виразок, симультаннi операцiї при хiрургiчнiй патологiї) та в iнших вiддiленнях свiдчить про те, що колектив лiкарнi займається постiйним пошуком нового i не стоїть на мiсцi.

Щодо 2009 року, то колектив лiкарнi сподiвається, що вiн буде ще кращим для лiкарнi. Розраховуємо на те, що в наших корпусах вiдбудуться великi реконструктивно-будiвельнi роботи. Реанiмацiйне вiддiлення лiкарнi (вул.Пушкiнська), яке працює з величезним навантаженням, набуде сучасного вигляду. Сподiваємося, зможемо покращити забезпечення лiкарнi медикаментами та товарами медичного призначення, щоб скоротити ви-трати пацiєнтiв. Також плануємо провести капiтальний ремонт центрального корпусу лiкарнi, який є iсторичною пам’яткою.