П'ятница, 19 Серпня 2022 р.
1 Січня 2010

ЯКИЙ ВIН – 2009-й – ДЛЯ РАЙОНУ

Вiдбулася остання 2009 року прес-конференцiя у райдержадмiнiстрацiї. Вона стала своєрiдним пiдсумком зробленого та невтiленого в життя за рiк, який добiг до завершення. Про те, що вiдбулося за 365 днiв 2009 р., журналiстам розповiли голова РДА та його заступники, яких Ростислав ЯРЕМА представив як команду однодумцiв.

ВИСОКИЙ РIВЕНЬ ГУМАНIТАРНОЇ СФЕРИ

Заступник голови РДА Нiна ГУРСЬКА:

– Цього року працiвники адмiнiстрацiї присвятили себе допомозi дiтям-сиротам, дiтям з малозабезпечених i багатодiтних родин. За цей час ми вiдвiдали 158 дiтей-сирiт, 56 неблагополучних сiмей, 854 сiм’ї, якi знаходяться в складних обставинах. Ми не лише їх вiдвiдали – ми вивчили умови їх проживання, надали їм соцiальнi послуги. 178 сiм’ям зумiли надати матерiальну допомогу, продуктовi набори, закупити побутову технiку, допомогти з одягом, меблями. Також 141 сiм’ї посприяли у придбаннi будiвельних матерiалiв, палива, з газифiкацiєю оселi. Вартiсть послуг склала понад 518 тисяч гривень.

Було придбано три будинки для дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, та один будинок для сiм’ї, що знаходиться у важкому матерiальному станi. Також виплатили допомоги на дiтей, котрi перебувають пiд опiкою, одиноким матерям, допомогу при усиновленнi дитини, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм’ям. А це майже 11 мiльйонiв гривень. Оздоровлено понад 5 тисяч дiтей, створено районний туристично-iнформацiйний центр, презентовано район на Мiжнароднiй туристичнiй виставцi. Розроблено та випущено рекламну продукцiю: буклети, туристичнi карти, маршрути, календар заходiв, турис-тичний путiвник. Триває районний марафон «Естафета пам’ятi», присвячений 65-рiччю Великої Перемоги. Готується до видання книга «Жива пам’ять».

За цей час значнi змiни на краще вiдбулися в медицинi. Окрiм того, що збережено лiкарськi заклади, проведено оптимiзацiю, яка дозволила ефективнiше використовувати кошти та надавати якiснiшi послуги. 

В райлiкарнi встановлено сучасний цифровий флюоро-граф, отримано сучасний дихальний апарат, апарат вимiрювання кисню в кровi тощо. У багатьох ФАПах вiдбулися ремонти, замiнено вiкна та дверi. Замiнена каналiзацiйна мережа протитуберкульозного вiддiлення в с.Оринин. Завершується ремонт його харчоблоку.

Всiм медикам району вперше за декiлька рокiв виплачено оздоровчi. Вiдновлена робота районної аптечної мережi. Туди завезено лiкiв на понад 1 мiльйон гривень. Повнiстю погашена заборгованiсть iз заробiтної плати працiвникам аптечної системи.

Незабаром плануємо вiдкрити соцiальний центр для обслуговування одиноких у с.Жванець. Подiбнi центри наступного року плануємо звести в с.Оринин i смт Стара Ушиця.

Значними досягненнями може похизуватися й освiта району. Загалом, гуманiтарна сфера 2009 року спрацювала на високому рiвнi.

МАЛОПОМIТНА, АЛЕ ТАКА ВАЖЛИВА РОБОТА

Заступник керiвника апарату, начальник загального вiддiлу РДА Валентина ПЕЧЕНОГА:

– Упродовж 2009 року проведено 316 нарад. На них порушено 1012 питань i дано 632 доручення керiвникам служб, з них виконано – 614. Проведено 127 засiдань комiсiй при головi, заступниках голови адмiнiстрацiї, на яких заслухано 257 юридичних i фiзичних осiб.

Проведено 36 прийомiв громадян. Усього на прийомi в голови РДА побувало 2784 громадян.

Письмових звернень надiйшло 2245, в яких порушено 5907 питань. Iз них понад 97% вирішено. Невирішеними залишаються тi, якi перебувають у судi. Здiйснено 47 виїздiв працiвникiв райдержадмiнiстрацiї у села ра-йону. На зустрiчах з головою адмiнiстрацiї побувало 4240 громадян, пiд час яких вирiшено 7953 питання.

2009 року проведено 12 засідань колегiй адмiнiстрацiї, за пiдсумками яких пiдготовлено та видано 72 розпоря-дження, що пiдлягали контролю та виконанню, 57 з них знятi з контролю.

Всi цi заходи є малопомiтними, незначними, але вони забезпечують життєдiяльнiсть району.

ДЕРЖАВА ЗАБОРГУВАЛА ПЕРЕД РАЙОНОМ

Перший заступник голови РДА Олександр ФЕДИК:

– Економiчний блок адмiнiстрацiї на сьогоднi ще не повнiстю готовий звiтувати за 2009 рiк, оскiльки вiн ще триває. Але можемо подiлитися своєю впевненiстю i сказати, що рiчний районний бюджет виконано. Добре спрацювали сiльськi ради. Насамперед, потрiбно вiдзначити роботу нашого гiганта – ВАТ «Подiльський цемент» (директор Семен ДАРЧУК). Попри зниження виробництва це пiдприємство залишається бюджетоформувальним.

За 2009 рiк вперше за останнi роки до бюджету вiд сiльгоспвиробникiв ми отримали 2 мiльйони гривень податкiв. I це в не дуже сприятливий рiк. При цьому понад мiльйон сiльгоспвиробники нам ще заборгували. В основному це ВАТ «Адамс» і СТОВ «Стiомi-

Холдинг», якi разом виннi понад 900 тисяч гривень. Також мусимо констатувати, що на сьогоднi держава заборгувала району 5,2 мiльйона гривень. Саме це 

не дозволяє у повнiй мiрi закрити питання виплати зарплати та оплати за енергоносiї. Та, повторюся, не наша вина. Держава не виконала перед нами своїх зобов’язань. Сподiваємося, що ситуацiя змiниться.

У нас залишаються резерви щодо збiльшення середньої зарплати в промисловостi. На жаль, найнижчий рiвень нинi демонструє житлово-комунальне господарство.

ШЛЯХ НАЗУСТРIЧ ЛЮДИНI

Голова РДА Ростислав ЯРЕМА:

– 2009 рiк був хоч i складним, але, разом з тим, багатим на подiї та роботу. Не все нам вдалося. Хотiлося б, аби в медикiв, окрiм обов’язкiв, були належна заробiтна плата та обладнання, аби золота пшениця оплачувалася хоча б срiблом, аби елементарнi норми життя, котрi сьогоднi вимагає сучаснiсть, були присутнi в кожному селi району. Саме це нас надихає та змушує працювати.

Наша команда взяла участь у газифiкацiї 13-ти сiл району. В радянський перiод i за 18 рокiв незалежностi такого не було. Було вiдкрито та поновлено роботу п’яти дитячих садочкiв. Можливо, вони не повнiстю вiдповiдають європейським стандартам, як би того хотiлося, але вони вiдкритi, а дiти навчаються та виховуються. Було закуплено 9 шкiльних автобусiв. У школах замiнено понад 400 вiкон на сучаснi, i цi роботи тривають. Вперше за багато рокiв директори шкiл i дитячих садкiв вiдчули, що таке капiтальний ремонт. Замiнено опалення у 8-ми школах. 

Культура, нарештi, вiдчула, що вона є складовою нашого духовного розвитку. Сьогоднi ми, врештi, побачили наближенi до реальностi та справедливостi закупiвельнi цiни на молоко. Вони складають вiд 2,5 до 3 гривень за лiтр для фiзичних осiб i 3,8-5 гривень за лiтр для пiдприємств.

Вперше за останнi роки спостерiгається припинення зменшення кiлькостi ВРХ i свиней. Хоч незначний, але вiдбувся рiст.

Впроваджено в дiю iнвестицiйний проект iз введення в експлуатацiю комплексу iз зернозберiгання та зерносушiння в с.Крушанiвка. Ми два роки поспiль перевиконуємо бюджет. Закiнчуємо цей рiк i, можливо вперше в iсторiї iснування району, держава заборгувала нам кошти, а не навпаки.

На початку сiчня ми маємо намiр презентувати громадi стратегiчний план розвитку району на 10 рокiв. Тобто ми працюємо на майбутнє. Не все вдається, як би того хотiлося, але вибраний шлях – вiрний. Шлях назустрiч людинi. 

Хочу подякувати жителям району за їхню працю, за довiру та пiдтримку.

Хай нам усiм допомагає Господь Бог!