П'ятница, 19 Серпня 2022 р.
17 Вересня 2010

РЕАЛIЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ КАМ’ЯНЦЯ-ПОДIЛЬСЬКОГО

ДемчукФундамент майбутнього закладається вже сьогоднi. Кам’янець-Подiльський – мiсто великих можливостей, тож не варто зволiкати iз їх реалiзацiєю. Запорукою стабiльного розвитку мають стати гарантiї соцiального та економiчного зростання. Вiдправною точкою у стратегiчному моделюваннi розвитку нашого мiста стануть конкретнi показники, визнанi загальносвiтовим досвiдом. Зазирнути за лаштунки iсторiї та окреслити перспективи Кам’янця-Подiльського нам допоможе громадський i полiтичний дiяч Олег ДЕМЧУК.

– Пане Олеже, якi реальнi здобутки Кам’янця-Подiльського на загальноукраїнському просторi?

– Серйозно займатися монiторингом рiвня розвитку територiальних громад у нашiй країнi ми розпочали вiдносно недавно. Приємно, що Кам’янець-Подiльський посiдає чiльне мiсце у двадцятцi найрозвиненiших мiст України (за рейтингами 2006-2010 рокiв, оприлюдненими у журналi «Фокус»). Досягненню таких результатiв передувала злагоджена командна робота.

– Якi параметри є визначальними для моделювання розвитку мiста?

– Базовими показниками є кiлькiсть населення та мiграцiйнi процеси. За станом на 2009 рiк, прирiст населення склав 103 особи. За статистикою вiдтоку та притоку населення, Кам’янець-Подiльський знаходиться у трiйцi найкращих мiст. Позитивна динамiка свiдчить про те, що молодь готова працювати на розвиток мiста.

Важливим моментом є покращення iнфраструктури. На часi – добудова дитячих дошкiльних закладiв для забезпечення потреб населення. Окремої уваги заслуговує розвиток iнфраструктури для дозвiлля (театр, кiнотеатр, аквапарк, басейн, дискоклуб), яка б задовольняла потреби мешканцiв мiста i його гостей.

На перспективу доведеться попрацювати над бюджетом, який складає понад 240 мiльйонiв гривень, тобто в середньому 2353 гривнi на одного мешканця. У цих видатках враховано послуги освiти, медицини, культури, спорту, утримання житлово-комунального господарства тощо. За найближчi 1-2 роки бюджет мiста необхiдно довести хоча б до 300 мiльйонiв гривень. До того ж вiн має бути прозорим i доступним для громади мiста через мережу Iнтернет.

Напрацювання у сферi туристичної галузi мають бути прiоритетними за будь-яких полiтичних пасьянсiв, оскiльки саме в цю галузь iнвестовано найбiльше коштiв за останнє десятилiття. 

Якщо ж говорити про промисловiсть, як складову економiчного розвитку мiста, то перш за все мають бути виставленi високi екологiчнi параметри. Наразi ми спостерiгаємо переоснащення виробництва цементу та утилiзацiю вiдходiв спиртозаводу. Гострим є питання з переробкою смiття. Сьогоднi в арсеналi є досвiд литовської та японської сторiн: думаю, що мiсто вибере правильну концепцiю.

Наступним кроком має стати боротьба зi злочиннiстю. У планах – проведення профiлактичних заходiв серед пiдлiткiв i молодi, адже поiнформований – значить озброєний. Окремої уваги вимагає рецидивна злочиннiсть, коли люди пiсля повернення з мiсць позбавлення волi не можуть адаптуватися в суспiльствi. Представники громадських органiзацiй i духовної ради мiста долучаться до заходiв, спрямованих на боротьбу з алкоголiзмом i наркоманiєю.

Майбутнє – за iнвестицiйно привабливим мiстом! Кам’янець-Подiльський вiдкритий для капiталовкладень, проте варто змiнити загальноукраїнський курс, спростити оподаткування, як це успiшно зробила Грузiя (7-ма позицiя у свiтовому рейтингу). Нещодавня поїздка до Японiї засвiдчила можливiсть будiвництва на територiї мiста заводу з переробки яблук за новими технологiями. Вiдкритою залишається перспектива виробництва бiодизелю на базi колишнього цукрового заводу.

Високими є показники безробiття серед кам’янчан. Така ситуацiя пояснюється розiрванiстю попиту та пропозицiї у загальноукраїнському масштабi. Освiтня галузь на комерцiйних засадах випускає гуманiтарiїв, коли ринок працi вимагає виробничих професiй. Це питання тривалий час обговорюється на рiвнi мiста та областi.

Заслуговують на окрему увагу культурнi потреби кам’янчан. Яскравим прикладом є мiський Будинок культури, який створювався як театр, а не як мiсце проведення загальномiських заходiв. Прiоритетними проектами мають стати будiвництво молодiжного культурного центру, запуск кiнотеатру. Значнi музейнi фонди мiста потребують вiдкриття картинних галерей, музейних експозицiй, виставкових центрiв.

Лише разом ми збудуємо мiсто, на яке заслуговуємо!

Михайло КОНОНЕНКО, спец. для «ПОДОЛЯНИНА».