Неділя, 14 Серпня 2022 р.
17 Вересня 2010

«ФРОНТ ЗМIН» – МАЙБУТНЄ КАМ’ЯНЕЧЧИНИ!

Районна органiзацiя ГО «Фронт Змiн», маючи на метi бути вiдкритою для громадськостi, продовжує зна-йомити жителiв мiста i Кам’янеччини зi своїми кращими активiстами. Одним з таких людей є молодий, але вже досвiдчений керiвник Олександр ВЕЛIГIН. 

Олександр ВЕЛIГIННародився вiн 1981 р. в Кам’янцi-Подiльському. Закiнчивши ЗОШ №6, 1997 р. вступив до ПДАТА на факультет облiку та аудиту. 2003 р. був прийнятий на роботу в ДП «Нiгинський кар’єр» iнженером-постачальником, де пропрацював до 2005 р.

2005 р. Олександр прийняв рiшення зайнятися пiдприємницькою дiяльнiстю. Разом з колегами заснував ТОВ «Хутiр Мiт» (ТМ «Хуторянськi ковбаси»). За досить короткий перiод пiдприємство стало одним iз кращих у Кам’янець-Подiльському районi з виробництва та реалiзацiї м’ясних i ковбасних виробiв. Це вдалося не лише завдяки професiоналiзму колективу пiдприємства та сучасному обладнанню, а, в першу чергу, завдяки наполегливiй працi, грамотнiй органiзацiї процесу виробництва та вiдповiдальному ставленню до роботи.

Вже понад рiк Олександр ВЕЛIГIН активно займається громадською дiяльнiстю, допомагає територiальнiй громадi с.Колибаївка.

– Пане Олександре, сьогоднi, коли все бiльше зусиль i часу доводиться вiддавати виробничим питанням, Ви постiйно знаходите можливiсть допомагати громадi села, на територiї якого знаходиться Ваше пiдприємство.

– На мою думку, пiдприємцi, безумовно, мають активно вирiшувати проблеми населених пунктiв, де здiйснюється їхня пiдприємницька дiяльнiсть, адже вони стосуються i людей, якi працюють у колективi (переважно – мiсцеве населення). Звичайно, iз задуманого зроблено поки не все, проте деякi результати видно вже сьогоднi. Зокрема, футбольна команда «Метеор» с.Колибаївка, якiй ми регуляр-

но допомагаємо, завоювала торiк Кубок 

району. Крiм того, ми посприяли в проведеннi освiтлення частини села, облаштуваннi криниць, лавок для вiдпочинку.

– Тривалий час Ви також займаєтеся полiтичною дiяльнiстю. Чому серед палiтри полiтичних сил Ви обрали саме «Фронт Змiн»?

– Все дуже просто. Тут зiбралися молодi, цiкавi та рiзнобiчнi люди – пiдприємцi, службовцi, студенти, яких 

об’єднує спiльна мета: покращити життя людей, починаючи зi своєї вулицi та закiнчуючи всiєю державою. А ще менi сподобалася прозорiсть прийняття рiшень, виконання обiцянок, реальна дiєвiсть. Дiйсно, хотiлося б працювати так, щоб не було соромно дивитися людям в очi.

– Якi проблеми села потрiбно вирiшити в першу чергу?

– Проблем, на жаль, на сьогоднi є достатньо. Всi вони пов’язаннi з необхiднiстю пiдвищення добробуту мешканцiв усього району, кожного села. Першочерговим, звичайно, є створення нових робочих мiсць. Саме вiдсутнiсть економiчної активностi i є причиною соцiального спаду в селi. I тут досить актуальною є необхiднiсть повною мiрою використати сiльськогосподарський потенцiал району. Зокрема, потрiбно заново вiдроджувати тваринницьку галузь, адже вiдсутнiсть якiсної м’ясо-молочної сировинної бази власного виробництва є гострою проблемою державного рiвня.

– Що б Ви порадили робити землякам для вирiшення своїх проблем пiд час фiнансової кризи?

– На мою думку, корiння кризи не стiльки в економiцi, скiльки у свiдомостi людей. Потрiбно лише вiрити в Бога та у власнi сили – тодi жоднi труднощi Вас не зламають i Ви досягнете поставленої мети.

Дмитро ХIМ’ЯК, керiвник прес-служби Кам’янець-Подiльської районної органiзацiї ГО «Фронт Змiн».